ధృవీకరణ: వెచ్చని వాతావరణం కరోనావైరస్ను చంపుతుందా? – WFAA

ధృవీకరణ: వెచ్చని వాతావరణం కరోనావైరస్ను చంపుతుందా? – WFAA

Translating…

WFAA 79.2K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Mar 24, 2020

Preliminary research from MIT suggests countries in cooler, drier parts of the world experienced accelerated growth curves.